Der skal arbejdes

Der skal arbejdes

 

Om arbejde, råstofproduktion og forarbejdning. Desuden afsnit om den internationale arbejdsdeling og ønsket om en bæredygtig fremtid.

Vælg kapitel i listen til højre.

Indhold

Introduktion

Sandpumper   
Sandpumper (Foto: Niels Kjeldsen)

"Der skal arbejdes" handler først og fremmest om råstoffer, arbejde og produktion. Det betyder, at det gennemgående tema i virkeligheden er menneskets samspil med naturen.

Geografi betyder egentlig jordbeskrivelse eller læren om jordoverfladen ud fra bestemte kriterier. På den ene side handler geografi om naturen. Det kan fx være råstoffer, jordbund og klima. På den anden side handler geografi om kulturen. Det kan fx være landbrug, industri og handel.

Uanset, om man fokuserer på den ene eller den anden side, er der et samspil mellem naturen og menneskets adfærd. Vi er meget afhængige af det, som naturen byder på. Tænk bare på olie og naturgas. Når vi brænder disse energiråstoffer af, udsætter vi imidlertid også naturen for en påvirkning.

På internettet er der uanede muligheder, når det handler om disse emner. Det kan være svært at finde de bedste. Under de andre kapitler kan du finde links, der fokuserer mere på indholdet i bogens enkelte kapitler. Herunder er angivet et par gode links, når det drejer sig om geografi generelt.

EMU - Elektronisk Mødested for Undervisningsverdenen

Her kan der vælges mellem forskellige geografiske temaer. Fx produktion, erhverv, teknologi og miljø og jordbund.

www.emu.dk/gym/fag/ge/omraader/index.html

Geography World

Arbejdermuseet i København giver indblik i arbejdernes boligforhold og hverdagsliv siden industrialiseringens start

members.aol.com/bowermanb/101.html

Fagenes infoguide

Uanset, hvilket emne der skal behandles inden for geografi eller for den sags skyld alle andre fag, er denne hjemmeside et godt sted at starte. Her kan der under "Grundskole" findes links til mange relevante emner. Alle links på hjemmesiden er gennemarbejdet af en redaktion, således at der er sikret en vis kvalitet.

www.infoguide.dk

Set med geografiske briller

Satellitbillede af Danmark
(Foto: DMI)

Et satellitbillede giver overblik. Her kan du få et indtryk af landenes størrelse,
beliggenhed og fordelingen land/hav m.v.

Vi skal imidlertid tættere på for at få et
indtryk af, hvordan mennesket har indrettet sig på landenes overflade.

Hvad bruges jorden til, hvor ligger byerne, hvor ligger industrivirksomhederne, og hvordan er tingene forbundet med vejnet, jernbaner osv.?

Satellitbillede af Danmark II
(Foto: DMI)

Geografien kan lære dig, at der i reglen ligger bestemte overvejelser bag den måde, mennesket har indrettet sig på. Der er nogle mønstre. Fx ligger byerne ofte, hvor det er nemt at komme til eller fra. Virksomhederne ligger ofte også, hvor der er gode transportmuligheder, eller hvor der er let adgang til de råstoffer, som indgår i produktionen. Landbruget vil gerne udnytte de bedste jorder, og der hvor jorden er for dårlig, for sandet eller kuperet, vil der ofte være skov eller fredet natur.

Aalborg Portland
Aalborg Portland.
(Foto: Niels Kjeldsen)
Sådanne mønstre er det muligt at iagttage på såkaldte topografiske kort. Dvs. fysiske overfladekort som bl.a. viser genstandes placering i landskabet. Det kan være veje, byer, skove etc. Denne type kort er gode, når det gælder overblikket. Er formålet at komme mere i detaljen og få afdækket landskabets mere konkrete anvendelse, kan man bruge tematiske kort. Under 'Links' kan du finde et par muligheder på internettet, når det gælder om at skaffe sig begge typer viden.

Kort og Matrikelstyrelsen

"Kort og Matrikelstyrelsens" hjemmeside. Siden rummer mange muligheder, når formålet er at søge viden via kort. Fx er der tiltilknyttet en funktion, hvor du kan sammenholde gamle og nye kort over bestemte områder. Dermed bliver det muligt at følge de forandringer, der er sket i menneskets brug af landskabet.

www.kms.dk

Luftfotos

Her kan du søge på helt konkrete adresser (fx din egen) og få vist en slags luftfotos. Holder du museknappen nede, mens du klikker på billedet, kan du "bevæge dig rundt" i landskabet. Hvis du gør det for din egen by, får du måske et indtryk af forskellige bymønstre. Hvor ligger industriområdet, bymidten, boligkvarterer osv.? Det er dog nødvendigt at downloade et lille hjælpeprogram, før du kan udnytte funktionerne.

www.kortal.dk

Areal Informationssystemet

Denne side giver adgang til noget der kaldes "Areal Informationssystemet", som er lavet af Danmarks Miljøundersøgelser. Her kan du finde viden om de forskellige måder, vi bruger naturen på, fx affaldsdepoter og vindmøller.

www.dmu.dk/1_Viden/2_Publikationer/3_ovrige/rapporter/AIS_80-111.pdf

Satellitfotos

På denne side kan du finde mange spændende satellitfotos, bl.a. af Danmark.

earth.esa.int/showcase/env/Denmark

Fra plovfure til computer

Den gamle by

I "Den gamle by" i Århus er det muligt at se mange af de rigtig gamle håndværk. Yderligere oplysninger kan findes på:

www.dengamleby.dk

Kort- og Matrikelstyrelsen

Som det var tilfældet i kapitlet "Set med geografiske briller" er "Kort- og Matrikelstyrelsen"s hjemmeside også relevant i denne sammenhæng, hvis udviklingen i et bestemt område skal beskrives.

www.kms.dk

Skov- og Naturstyrelsen

Danmark har ikke mange råstoffer. Men på "Skov- og Naturstyrelsens" hjemmeside om danske råstoffer findes en beskrivelse af dem:

www.sns.dk/raastof/raastof.htm

Kalkgruber

Som det er omtalt i grundbogen på side 15, brød man før i tiden kalk i underjordiske miner i Mønsted og Daugbjerg ved Viborg. Nu er brydningen ophørt, men minerne kan i dag besøges, så man kan danne sig et indtryk af, hvordan arbejdsforholdene var dengang. Se videre på:

www.daugbjerg-kalkgruber.dk

www.monsted-kalkgruber.dk

Opec

Et af nutidens vigtigste energiråstoffer er olie. En række olieproducerende lande er samlet i OPEC. Oplysninger om denne magtfulde organisation af olieeksporterende lande kan findes på:

www.opec.org

Vindmøller

Er man specielt interesseret i vindmøller kan der findes mange oplysninger på:

www.windpower.org/da/kids/index.htm

Vindmøller
(Foto: Ove Pedersen)

At arbejde i naturen

I Danmarkshistorien har både landbrug og fiskeri spillet meget store roller. Det er de primære erhverv, som de fleste indbyggere tidligere ernærede sig ved. Dertil kommer skovbrug og minedrift, som også tilhører de primære erhverv, men som i Danmark altid har spillet en relativt lille rolle. Skal man forstå vores historie og landets økonomiske udvikling, kommer man ikke uden om disse erhverv.

Især landbruget og i nogen grad fiskeriet har bl.a. haft stor betydning for, hvor vi har valgt at bosætte os, ja i det hele taget, hvordan landet er taget i anvendelse. Ved man noget om disse forhold, er det lettere at forstå hele det oprindelige, danske bosætningsmønster.

Selv om andre erhvervsgrupper er kommet til at spille lige så store eller større roller, er de primære erhverv dog stadig af væsentlig betydning for dansk økonomi. Ganske vist er der færre og færre beskæftigede i de primære erhverv. Produktionsenhederne (fx gårdene og skibene) bliver til gengæld større og større, og derfor er den samlede økonomiske betydning fortsat meget stor.

Viden om de primære erhverv kan du finde via disse links:

Landbrugsrådet

Dette er et link til Landbrugsrådet, som er: "en privat interesseorganisation, hvis formål er at varetage fælles opgaver og erhvervsmæssige interesser for jordbrugssektorens organisationer og andelsejede selskaber.

www.landbrugsraadet.dk/smcms/Landbrugsraadet/Index.htm?ID=2

Træ er miljø

Et link til træbranchens fælles informationsprojekt. Her formidles viden om træ til almindelige borgere, professionelle i træbranchen samt børn og unge.

www.trae.dk

Nordisk fiskeridatabase

Dette er en fælles hjemmeside for nordisk miljø- og fiskeristrategi. Her kan du få adgang til alle de mest relevante links om fiskeri i Danmark og de øvrige nordiske lande.

www.norden.org/nordisk-fiskeridatabase/countries.asp

Masseproduktion - de sekundære erhverv

Danmark er en lille industrination, men en betydningsfuld medspiller i den internationale arbejdsdeling. Dansk industri består af en mangfoldighed af forskellige virksomheder inden for alle brancher, hvoraf mange er meget små. Halvdelen af de danske virksomheder har således under 20 ansatte.

Skal der arbejdes med en enkelt virksomhed eller en enkelt branche har stort set alle virksomheder deres egen hjemmeside hvor oplysninger kan hentes. På lokalt plan er der her gode muligheder for evt. at forberede et virksomhedsbesøg.

Dansk industri

De danske virksomheder er samlet i "Dansk Industri". Hjemmesiden er ikke elevvenlig, men her findes blandt meget andet en oversigt over Dansk Industris materialer til folkeskolebrug:

www.di.dk

Talmateriale

Skal Danmark sammenlignes med udlandet findes der et righoldigt talmateriale på:

www.udviklingstal.dk

www.um.dk/da

EU-information

Skal der specielt fokuseres på EU, er følgende hjemmeside velegnet:

www.eu-information.dk

Claire Group A/S

Claire Group A/S i Ikast er et eksempel på en dansk virksomhed i det globaliserede arbejdsmarked:

www.claire.dk

Claire
Hovedbygningen hos Claire Group A/S i Ikast.
(Foto: Ove Pedersen)

Service - de tertiære erhverv

Langt den overvejende del af Danmarks befolkning arbejder i serviceerhvervene.
I 1925 var det ca. 25 % af de erhvervsaktive. I dag er det over 70 %. Næsten en tredobling!

Dampskibet Hjejlen
Dampskibet Hjejlen sejler hver sommer med
mange turister på Silkeborg-søerne.
(Foto: Niels Kjeldsen)

Serviceerhverv dækker over mange typer jobs. Det kan være svært at overskue, men en måde at opdele på er at skelne imellem offentlig og privat service.

Det offentlige løser fx opgaver omkring varmeforsyning, uddannelse og ældrepleje. I den private del af servicesektoren indgår især handel, forlystelser, hotel og restauration.

Turisme er et godt eksempel på en branche, der går på tværs af både den offentlige og den private del af servicesektoren.

Både den offentlige og den private service er af stor betydning for væksten i dansk økonomi. Fx sikrer den offentlige service uddannelse af forskere, som kan udvikle nye ideer til danske produkter.

Kraftvarmeværk
Kraftvarmeværk - en del af servicesektoren.
(Foto: Niels Kjeldsen)

Den private service er fx med til at udvikle maskiner og informationsteknologi. På denne måde er service-sektoren i samspil med både den primære- og den sekundære erhvervssektor. Servicesektoren er en forudsætning for, at de andre sektorer kan betjenes og udvikles.

Danmarks Statistik

Dette er adressen til Danmarks Statistik. Det er den absolut mest omfattende indgang til oplysninger om alle mulige forhold i Danmark og landets indbyggere.

www.dst.dk

Det kan imidlertid være svært at finde rundt i de mange muligheder, men søger du især viden om erhvervssektorer eller lignende, kan det være en genvej at klikke på:

www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=800

Turisme

Turisme siges at være verdens hurtigst voksende industri. Turisme er imidlertid et serviceerhverv og ikke en industri. Alligevel er denne branche en af de mest interessante, både nationalt og globalt. Det siges, at ca. 10 % af alle beskæftigede på verdensplan arbejder i branchen, og dette tal forventes at stige. Derfor satser både Danmark og mange andre lande hårdt på udviklingen i denne branche. Det første turistlink herover drejer sig om generelle turistforhold i Danmark, forskellige analyser m.v. Det andet turistlink er en turistguide til den, der ønsker at søge viden om oplevelser i Danmark.

www.danskturisme.dk/web/nyheder.nsf/dok/forside

www.turist.dt.dk

En bæredygtig fremtid

Kraftvarmeværket i Herning
Kraftvarmeværket i Herning
(Foto: Ove Pedersen)

Vi skaber gennem arbejde og produktion et globalt pres på de ikke-fornybare
ressourcer. Centralt er her bæredygtighedsbegrebet, som der i 1987 for alvor blev sat fokus på med FN's Brundtland-rapport.

På kraftvarmeværket i Herning fyrer man ikke længere med kul, men er gået over til det mere miljøvenlige flis, som er træ, der er raspet i småstykker.

Bæredygtig udvikling

En af de vigtigste hjemmesider i denne sammenhæng er:

www.baeredygtigudvikling.nu/home/index.asp

Gælder det om at spare på energien og leve mere bæredygtigt, kan følgende side anbefales:

www.ens.dk

Biogas

En glimrende hjemmeside om biogas (med bl.a. en beskrivelse af små elevforsøg) findes på:

www.laeremidler.dk/materialer/biogas/biogas_forside_cw081202.htm

Vedvarende energi

Skal der laves projekter om især vedvarende energi, er der ideer at hente på:

www.skolernesenergiforum.dk

Eksperimentariet

På eksperimentariets hjemmeside kan der findes materiale om mange forskellige emner. Specielt i denne forbindelse kan det anbefales at bruge søgefunktionen på "Vedvarende energi". Så fremkommer en mængde gode links til et emne om vedvarende energi:

www.experimentarium.dk

Danmark og Grønlands Geologiske undersøgelse

Informationer om vand findes på hjemmesiden for "Danmark og Grønlands Geologiske undersøgelse". Her findes oplysninger om geologi i både Danmark og Grønland. Desuden har GEUS et bredt udsnit af publikationer, som kan ses på hjemmesiden:

www.geus.dk

Undervisningsavisen

Skal der arbejdes med et emne om vand, findes der gode og relevante opgaver på:

www.undervisningsavisen.dk